Jan Eriksson

Maj 2006

 

            Om orsakssamband

 

 

Frekvensen av häckande storkar på vissa platser i Frankrike korrelerar (samvarierar) med frekvensen barnafödslar på samma platser. (Smith, R E: Psychology. 1993, sid 42)

 

                                                 *

 

Skilj på korrelation (samvariation) och kausalitet (orsakssamband). Att två faktorer föreligger samtidigt, eller kommer efter varandra, behöver inte innebära att den ena har orsakat den andra. Det kan finnas slumpfaktorer eller någon helt annan bakomliggande faktor som står för orsakssambandet. Ibland kan också det som man felaktigt tror vara en huvudorsak, vara en del i orsaken men av mindre betydelse.

 

Några andra exempel.

 

Den ökade förskrivningen av SSRI-preparat (antidepressiva läkemedel) under 1990-talet i Sverige samvarierar med den kraftigt minskade självmordsfrekvensen i Sverige. Föreligger också kausalitet? Frågan är omdiskuterad. Kan det finnas andra faktorer som orsakade den minskade självmordsfrekvensen?

 

Efter legalförskrivningen av narkotika i Sverige (1965-67) fyrdubblades antalet intravenösa missbrukare i Stockholmsområdet. Föreligger kausalitet eller finns det andra tänkbara orsaker till det ökade antalet missbrukare?

 

Statistik visar att när en stat infört dödsstraff så brutaliseras samhället och antalet grova våldsbrott ökar. En alternativ orsakstolkning är att brutaliseringen inte alls har att göra med införandet av dödsstraff. Politiska partier som inför dödsstraff kan samtidigt genomföra nedskärningar i socialpolitiken, vilket skulle kunna tänkas öka våldsbrottsligheten.

 

Personer från arbetarklass som börjar högskolan har svårare att anpassa sig till högskolestudier, än personer från medelklass. Kan det finnas andra bakomliggande faktorer till detta, än samhällsklass? T ex om man genomfört kamratrekrytering av intervjupersonerna, s k snowball sampling. De intervjuade från arbetarklass är samtidigt invandrare eller homosexuella eller från landsbygden eller f d missbrukare eller anarkister…

 

Efter skilsmässan ökade mannens alkoholmissbruk. Föreligger nödvändigtvis kausalitet? Man kan tänka sig att missbruket hade ökat ändå, då beroendet har en tendens att förvärras, utan behandlingsinterventioner.

 

En person som exponeras för en påslagen mobiltelefon får vid varje exponeringstillfälle hudutslag. Samvariation föreligger helt klart. Men föreligger kausalitet med mobilstrålning? Vad händer när personen vid blindtest exponeras för påslagen/avslagen mobiltelefon?

 

En person med psykisk sjukdom och plågsamma psykiatriska symptom använder droger. Personen själv och omgivningen säger att personen ”självmedicinerar” med droger. De psykiatriska symptomen orsakar droganvändandet. Men kan man tänka sig alternativa tolkningar? De flesta personer med psykisk sjukdom undviker droger då dessa förvärrar deras psykiatriska symptom.

 

Du kommer att tänka på en kamrat du inte talat med på tio år. När du sträcker dig efter telefonen för att ringa honom, så ringer telefonen och det är personen ifråga som ringer. Är orsaken C G Jungs teori om synkronicitet eller finns alternativa (och mer sannolika) tolkningar? T ex att ni bägge sett något i medierna som ni associerat till varandra.

 

                                                *

 

Om A bedöms orsaka B. Finns alternativa tolkningar? Finns andra tänkbara orsaksfaktorer? Föreligger kombinationer av orsaksfaktorer? Är faktor A överhuvudtaget inblandad?

 

 

Copyright © 2006 Jan Eriksson

 

 

                                                                                  

Tillbaka till Utredningsmetodik